Prodávajíci

Obchodní jméno: Day Spa CZ s.r.o.

Společnost zapsaná se spisovou zložkou – C 363253/MSPH Městský soud v Praze

Sídlo: Na Florenci 2139/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČO: 14 275 872
DIČ: 14275872
IČ DPH: CZ14275872
Tel. č.: 0774 060 777

E-mail: info@iemspa.cz

Prodávající je zároveň provozovatelem internetového obchodu „www.iemspa.cz“ (dále také „Internetový obchod“).

Kupujíci

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále také „Spotřebitel“).

Zboží

Jedná se o všechny produkty aktuálně nabízené k prodeji prostřednictvím Internetového obchodu.

Všeobecné ustanovení

Tyto obecné podmínky se vztahují na nákupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu mezi kupujícím a prodejcem. Účelem těchto podmínek je regulovat vzájemná práva a povinnosti stran.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) DaySpa CZ s.r.o., Na Florenci 2139/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 14 275 872 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.iemspa.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Pokud máte zájem objednat naše výrobky jako podnikatel (například pro jejich další prodej nebo jiné komerční použití), kontaktujte nás předem na výše uvedených kontaktních údajích. V takovém případě se naše právní vztahy budou řídit individuální nákupní nebo jinou smlouvu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně jejich ceny a popisu, jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Uvádí se všechny ceny zboží, včetně právních sazeb daně z přidané hodnoty (naše společnost je plátce DPH). Vazba pro obě strany jsou ceny platné v okamžiku zasílání objednávky kupujícím.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady kupujícího související s používáním vzdálené komunikace v souvislosti s uzavřením smlouvy o nákupu nese kupující.

Zboží si můžete objednat dvěma způsoby:

  • Používáním vašeho zákaznického účtu, pokud jej máte (prostřednictvím registrace) vytvořené,
  • jako host (bez použití zákaznického účtu).

Při objednávce si můžete vybrat ze zboží uvedeného v příslušném internetovém obchodě „produkty“. Zboží lze objednat, pokud je označeno poznámkou „je k dispozici produkt“.

Vložte dostupné zboží (v požadovaném množství) do nákupního košíku pomocí tlačítka „Přidat do košíku“. Pokud máte slevový kód, můžete slevu použít vložením slevového kódu do pole do nákupního košíku označeného „slevový kód“. Pokud jste v nákupním košíku veškeré požadované zboží, které chcete, stiskněte tlačítko „Zkontrolujte a objednávejte“ a přejděte na podvod „pokladna“.

V dalším kroku objednávky si můžete na podvodu „pokladna“ vybrat (pokud jste se do svého účtu před odpisem předplatili), zda chcete nakupovat jako host (bez použití zákaznického účtu) nebo použít svůj zákaznický účet) (Zákaznický účet usnadňuje vyplnění nákupního procesu předběžným naplněním některých dat v pořadí).

Pokud se rozhodnete pokračovat jako host, budou vaše data zpracována pouze pro účely nezbytné pro plnění nákupní smlouvy. Poté vyplňte všechna požadovaná data v pořadí (pokud již nejsou při objednávce prostřednictvím vašeho zákaznického účtu předem vyplněny).

Pokud nemáte vytvořený zákaznický účet a chcete jej nastavit v procesu objednávky, zaškrtněte políčko pod fakturačními údaji („Vytvořit účet“) a zadejte své heslo. Udržujte heslo pečlivě a nedávejte mu třetí strany.

V dalším kroku vyberte požadovaný způsob platby pro zboží.

Pokud chcete upřesnit informace týkající se vaší objednávky, můžete tak učinit v terénu „další informace“ (např. Bližší specifikace místa dodání atd.).

Před potvrzením tlačítka „Platební povinnost“ můžete zkontrolovat obsah objednávky a údaje uvedených v ní nebo opravit tato data (technické prostředky k detekci a opravě chyb – s výjimkou faktických chyb – jsou implementovány do formuláře objednávky, ve kterém vy může opravit jakékoli chyby bez omezení). Data uvedená v pořadí jsou považována za správné a závazné pro prodejce. Stisknutím tlačítka „Objednejte s platební povinností“ zašlete objednávku. Po odeslání objednávky již nemůžete změnit svá data / objednávku. Pokud zjistíte, že jste poskytli nesprávná data až po odeslání objednávky, kontaktujte nás na adrese: info@iemspa.cz a opravte nesprávná data.

Podmínkou pro odeslání objednávky je vyplnit všechna povinná data ve formuláři objednávky a potvrdit, že jste si před odesláním přečetli a souhlasili s těmito obecnými podmínkami (ve formě příslušného pole). Teprve potom můžete přistupovat k objednávce (stisknutím tlačítka „Objednávka pomocí platby“).

Pokud byla objednávka odeslána správně, budete informováni okamžitě po jejím odeslání k přijetí objednávky (včetně informací o jejím počtu a datu vytvoření). Současně bude potvrzení přijetí objednávky automaticky doručeno na vaši e-mailovou adresu (zadáno při vyplnění formuláře objednávky nebo předem naplněno prostřednictvím vašeho zákaznického účtu). Okamžik dodání je okamžikem přijetí objednávky (tj. Přijetí vašeho návrhu na uzavření smlouvy o nákupu). V tuto chvíli je smlouva o nákupu uzavřena mezi kupujícím a prodejcem. Přílohy k e-mailu s potvrzením přijetí objednávky jsou tyto obecné podmínky k datu přijetí objednávky, včetně jejich příloh a elektronické faktury (ve formátu PDF).

Všechny objednávky, které potvrzujeme, jsou závazné. Objednávku můžete zrušit (telefonicky nebo e -mailem), dokud neobdržíte potvrzení objednávky.

Pokud informace o ceně zboží uvedeného v internetovém obchodě zjevně neodpovídají její obvyklé ceně (a ne řádně označenému zlevněnému zboží) nebo jsou zjevně nepřiměřené cenám ostatních produktů prodávajícího a změní informace o informacích o Cena zboží nastala v důsledku technické chyby před jeho objednávkou nebo během objednávky, prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu za takovou nesprávnou cenu. Okamžitě po zjištění této skutečnosti vám zašleme informace o chybné ceně zboží (se správnou cenou). Pak máte možnost trvat na objednávce za správnou cenu zboží nebo můžete zrušit objednávku.

 

Zákaznícky účet

Po registraci (ke kterému máte přístup do domovského obchodu nebo v objednávkovém procesu jako host), můžete svůj zákaznický účet použít. Zákaznický účet vám usnadňuje objednání (předplnění některých dat ve vaší objednávce).

Při registraci zákaznického účtu prosím uveďte správná a skutečná data a postarejte se o jejich včasnost.

Přihlaste se na zákaznický účet pomocí e -mailu a hesla. Doporučujeme, abyste své přihlašovací údaje udržovali v tajnosti, nezveřejnili je třetím stranám a nezveřejnili je. Nejsme zodpovědní za možné zneužití zákaznického účtu třetími stranami.

Zákaznický účet můžete zrušit tím, že nás požádáte, abychom jej písemně zrušili (poštou nebo e -mailem). Váš účet může být zrušen bez vaší žádosti, pokud porušujete své závazky ze smlouvy o nákupu nebo zjistíte, že váš zákaznický účet je zneužil.

Zákaznický účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na probíhající údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení nebo. Probíhající údržba hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

 

Platební podmínky a dodání zboží

Při objednávkách prostřednictvím našeho Internetového obchodu zaplatíte za zboží kartou – skrze univerzální platobní metodu platební brány „The Pay“.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy vydáme příslušnou fakturu pro každou z vašich objednávek a doručíme zboží na email adresu, kterou jste identifikovali v objednávce.

Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a nebude kupujícímu přístupná.

V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se kupní smlouva českým právem.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající formou emailové komunikace. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se kupující mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je dostupný na webovém portálu. Kontrolu dle živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo doplnit tyto obecné obchodní podmínky. Jakékoli změny v těchto obecných obchodních podmínkách vstoupí v den jejich zveřejnění na webových stránkách www.iemspa.cz. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy o nákupu se vždy řídí obecnými podmínkami účinnými v době závazného objednání zboží.

Tyto podmínky jsou platné a efektivní od 01.12. 2023.

Přejeme Vám pěkné nakupování v našem internetovém obchodě a mnoho příjemných okamžiků s našimi prémiovými procedurami.